2021-11-27
Hälsa

Ny vägledning om smittspårning av objektburen smitta

  • november 25, 2021
  • 1 min read
Ny vägledning om smittspårning av objektburen smitta
ny vagledning om smittsparning av objektburen smitta

Med objektburen smitta menas sjukdomar som sprids mellan objekt eller sällskapsdjur och människa. Kommunernas miljö- och hälsoskyddsnämnder har enligt 9 kap. 14–15 §§ miljöbalken ansvar för att både förebygga objektburen smitta och, om det finns misstanke om allvarlig smittsam sjukdom, vidta åtgärder för att spåra smittan och undanröja risken för smittspridning.

Vägledningen tydliggör kommunernas och andra aktörers ansvar och roller vid objektburen smitta, och beskriver vilken beredskap kommunerna bör ha. De olika momenten i en smittspårning beskrivs också – både generellt och med hjälp av exempel.

Den nya vägledningen ersätter de delar som rör smittspårning och undanröjande av objektburen smitta i Socialstyrelsens handbok Hygien, smittskydd och miljöbalken – Objektburen smitta.

Läs mer

Kategori: Nyhet Läs mer

About Author

admin